REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ I. Definicje

Znaczenia pojęć, użytych w Regulaminie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.concretto.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia lub korzystać z innych usług oferowanych przez stronę Sklepu Internetowego

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Concretto.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Concretto.pl;

7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

8. Sprzedawca - Przedsiębiorca: Concretto Bartosz Pyda, ul. Santocka 44, 71-071 Szczecin, NIP: 6722004625, REGON: 385691543 będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ II. Postanowienia ogólne

1. Do zakresu działalności Sprzedawcy należy sprzedaż detaliczna Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego oraz będących w asortymencie Sprzedawcy.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.concretto.pl.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Sklep internetowy Concretto.pl, działający pod adresem www.concretto.pl, prowadzony jest przez Concretto, ul. Santocka 44, 71-071 Szczecin, NIP: 6722004625, REGON: 385691543.

e-mail: concretto@concretto.pl, tel: 570 501 326

5. Niniejszy Regulamin określa:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

6. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

7. Organizacja dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia umożliwiającego korzystanie ze sklepu internetowego, leży w gestii Klienta.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa concretto.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym fakcie powiadomieni.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.concretto.pl

§ III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest niezbędna do złożenia zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

W przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, Concretto.pl może ograniczyć Klientowi dostęp do Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, szczególnie, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji dane nieprawdziwe lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Concretto.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Internetowego,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

2. Klient winien w szczególności:

- korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nie wpływający negatywnie na jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- nie dostarczać i nie przekazywać  treści zabronionych przez przepisy prawa,

- nie rozsyłać lub umieszczać w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) i nie podejmować podobnych działań,

- korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Concretto.pl.

§ IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.concretto.pl i dokonać wyboru Towaru.

2. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka.

3. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

7. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

8. Towar o charakterystyce dostępności ‘24H’ jest towarem, który posiadamy na stanie magazynowym. Wszystkie inne charakterystyki dostępności Towaru określają Towar, który jest na indywidualne zamówienie.

§ V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. W przypadku indywidualnych ustaleń wysyłka możliwa jest do innych krajów Unii Europejskiej.

3. Klient może wybrać następującą formę dostawy zamówionych Towarów: za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty.

4. Klient jest informowany o wysokości opłat za dostawę towaru i o liczbie dni roboczych potrzebnych do zrealizowania Zamówienia, poprzez opis Towaru

5. W przypadku Towarów w Zamówieniu, dla których przewidziano różny okres realizacji, obowiązuje okres najdłuższy spośród podanych.

6.  Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub w momencie, gdy płatność ‘Przelewy24’ zostanie pomyślnie zakończona.

7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

8. Fakturę obejmującą należność za dostarczony Towar, Klient otrzymuje w formie elektronicznej, na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres e-mail lub na życzenie Klienta dokument ten może zostać przesłany w formie papierowej pocztą.

9. Realizowane przez Sklep Internetowy usługi dostawy, nie obejmują wnoszenia towaru.

§ VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

- płatnością w systemie Przelewy24.pl

§ VII. Odstąpienie od umowy

14 dniowy termin do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny obowiązuje przez 14 dni od dnia, w którym towar został dostarczony na wskazany przy składaniu Zamówienia adres lub odebrany osobiście.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, niezbędne jest poinformowanie nas (Concretto, ul. Santocka 44, 71-071 Szczecin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Należy skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.

W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Towar sprowadzany na indywidualne zamówienia, oznaczony inną charakterystyką dostępności niż ‘24H’, sprowadzany jest w konkretnej kalibracji, tonacji i ilości wedle zamówienia i w przypadku takiego Towaru nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru w sprzedaży internetowej), niezwłocznie, a zarazem nie później niż 14 dni od dnia, w którym został nam dostarczony towar będący obiektem odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Towar, będący obiektem odstąpienia od umowy, należy dostarczyć na adres: Concretto, ul. Santocka 44, 71-071 Szczecin. 

3. Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Concretto.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Concretto, ul. Santocka 44, 71-071 Szczecin, reklamacje@concretto.pl. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

3. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. 

4. Concretto.pl jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Sklep Internetowy jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Concretto.pl, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

5. Towar winien zostać sprawdzony pod kątem jakości, koloru, odcienia i wymiaru przed jego użyciem / przyklejeniem, porównując płytki z różnych kartonów. Po użyciu / przyklejeniu Towaru, reklamacje z ww. powodów nie będą uwzględniane.

6. Podstawą do złożenia reklamacji na uszkodzenie towaru, jest protokół szkody, sporządzony przez kuriera dostarczającego przesyłkę. Bez protokołu szkody, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą uwzględniane.

7. Zdjęcia Towaru dostępne w Sklepie Internetowym, są to zdjęcia producenta danego Towaru – odcień płytek na zdjęciu może odbiegać od realnego wyglądu produktu, w zależności od ustawień wyświetlacza jak i konkretnych partii produkcyjnych płytek.

§ IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep Internetowy dokłada starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Concretto.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres mailowy reklamacje@concretto.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

5. Concretto.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Concretto.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Menu

Napisz do nas

Menu

Ustawienia

PL/DE

Aby dodać do ulubionych musisz być zalogowany.

Zaloguj się